Prawda was wyzwoli

Słowa Pana Jezusa zawarte w Ewangelii św. Jana (8,32) były mottem szkolenia formacyjnego członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, które miało miejsce 19 października 2013 roku w parafii  Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.

Szkolenie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej ks. Mirosław Dziedzic. Po Mszy św. nawiedziliśmy kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, by pokłonić się naszej Matce i wspólnie pomodlić.

Następnie udaliśmy się do sali audiowizualnej, by wysłuchać konferencji przewidzianych programem.

Ks. prał. Józef Jakubiec powiedział zebranym o Dziele Kolpinga i możliwościach współpracy z Akcją Katolicką. Na wstępie przedstawił sylwetkę patrona. Adolf Kolping, niemiecki duchowny i prezbiter żył w XIX wieku, był założycielem Kolońskiego Związku Katolickich Czeladników. Bronił praw robotników, bezrobotnych oraz ubogiej ludności miejskiej w dobie kapitalistycznej, XIX-wiecznej industralizacji. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ks. Adolfa Kolpinga w 1991 roku. Uznał go za prekursora  Katolickiej Nauki Społecznej i wzór do naśladowania dla współczesnego świata. Dzieło Kolpinga w Polsce to zorganizowana wspólnota katolicka, zrzeszająca stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga. By założyć Rodzinę Kolpinga, wystarczy 15 osób. To one same szukają kapłana – opiekuna duchowego. Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Działania opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, że nie tylko starają się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcą, by udzielane przez nich wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania. Kolping, to sposób na życie i działanie. Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny.

Rodziny Kolpinga działające na terenie Polski tworzą Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie. Obecnie Dzieło Kolpinga liczy około 470 000 członków działających w      5 800 Rodzinach Kolpinga w 61 krajach świata. W Polsce istnieją 43 Rodziny Kolpinga, w których działa ponad 1000 osób.

Ks. prał. Józef Jakubiec był pierwszym asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej i doskonale zna zadania i cele tego stowarzyszenia, stąd jest przekonany, iż obie wspólnoty, a mianowicie Akcja Katolicka i Dzieło Kolpinga powinny ze sobą współpracować, by z lepszym rezultatem  mogły wypełniać swoją misję.

Kolejnym prelegentem był pan Jacek Okoń, który zaprezentował temat:” Dochody pasywne   i ich znaczenie w naszym życiu. Projekt NFD (Nasza Spółdzielnia Finansowa)”. Mówca wyjaśnił, co to są pasywa i podał przykłady dochodu pasywnego. Pasywa to wszystkie posiadane przedmioty, towary i inne dobra. Dochód pasywny daje niezależność finansową i otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca   (akcja, działanie) przynosi ciągłe zyski. Przykłady dochodu pasywnego:

–        odsetki z depozytów bankowych,

–        dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości,

–        dywidendy z posiadanych akcji,

–        dochody z praw autorskich, licencji, patentów,

–        dochody z funduszy inwestycyjnych,

–        renta, emerytura, świadczenia rodzinne.

Posiadanie dochodów pasywnych jest bardzo korzystne. Pomaga w lepszym życiu.

Projekt NFD- po czesku: Nase Financne Druzstwo, nazwa polska: Nasza Finansowa Spółdzielnia. NFD istnieje na rynku od 2001 roku, prowadzi CLUB NFD, który posiada kilka tysięcy członków     z Unii Europejskiej, prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Kodeksem Handlowym.

Po modlitwie „Anioł Pański” i przerwie na poczęstunek, który przygotowali gospodarze – członkowie 28 POAK, wysłuchaliśmy kolejnych wystąpień.

Pani poseł Barbara Bubula przedstawiła bardzo istotny problem, a mianowicie: ”Jaki jest wpływ środków przekazu na sposób życia ludzi. Jak przeciwstawiać się złym wpływom”. Pani poseł dokonała analizy trzech dziedzin programów telewizyjnych: telewizji śniadaniowej, treści programów rozrywkowych oraz emisji wiadomości z całego miesiąca.

A oto wnioski z analizy:

–        elementy jednoczące Polaków, to głównie sport i współczucie dla dzieci,

–        uświadomić znaczenie euro,

–        związki zawodowe szkodliwe,

–        brak właściwej komunikacji społecznej,

–        ideologia utylitaryzmu.

Jak przeciwstawiać się tym wpływom?

1.Każdy powinien być medioznawcą, by umiał wybierać odpowiednie programy.

2.Nie dawać zarabiać obcym kapitałom, wspierać to co nasze, rodzime. Dotyczy kupowania prasy i wybierania odpowiednich stacji radiowych i telewizyjnych.

3.Mieć świadomość znaczenia nauczania Kościoła o mediach- poznać Deklarację Papieskiej Rady  ds. Mediów z 2000 roku.

Zebrani z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali konferencji. Później był czas na zadawanie pytań, na które z chęcią odpowiadała pani poseł Barbara Bubula.

Wprawdzie ks. prof. Dariusz Oko nie mógł być z nami fizycznie, ale mogliśmy wysłuchać jego wykładu pn. „Rewolucja gender” dzięki odtworzeniu nagrania tego wystąpienia.

Dowiedzieliśmy się czym jest  gender ideologia.

Najkrócej można powiedzieć, że to nowa forma totalitaryzmu, mająca na celu zniszczenie człowieka jako człowieka, bez względu na to, kim jest i skąd pochodzi. Gender ogłasza, że każdy z nas ma prawo wyboru tożsamości płciowej, że rodzina to związek osób tej samej płci, że wolny jest tylko człowiek, który może uprawiać seks bez ograniczeń i odpowiedzialności, a prawem każdego człowieka winno być prawo do dokonania aborcji. W pakiet działań genderowych na pierwszym miejscu wpisana jest seksualizacja wychowania.

W tym roku powstał projekt ustawy, który miał wejść od nowego roku szkolnego w obowiązkowy program nauczania na wszystkich poziomach kształcenia w szkole, jako przedmiot „Wiedza  o seksualności człowieka”. Zresztą, przedmiot ten docelowo ma być również w przedszkolach.

Jaki człowiek wyrośnie z dziecka, któremu zostanie odebrane dzieciństwo, niewinność, możliwość normalnego rozwoju i spokojnego dojrzewania do podjęcia życia seksualnego, które ma być wyrazem miłości, a nie sposobem na zaspokojenie własnych, sztucznie rozbudzonych żądz?

Na szczęście działania nad wprowadzeniem projektu tej ustawy w życie zostały wstrzymane. Na jak długo?… To od naszej czujności i konkretnych działań przeciwstawiających się takiemu modelowi wychowania dzieci możemy obronić się przed tym totalitaryzmem i nie poddać się ideologii gender.

Program szkolenia formacyjnego był przemyślany, zagadnienia do zaprezentowania trafnie  dobrane, bardzo ciekawe i wartościowe.

Zofia Gatkowska – sekretarz Zarządu DIAK

(zdjęcie: Adam Stawiarski)

CAROLUS 630 – 17.11.2013

.